در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1396/5/4 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 115 دفتر اسناد رسمی 1 رشت 03841150854 36 مورخ 1403/04/23 بانک ملی- رضا اطاعت قطعي مشمول كميسيون 0 70000000 ۱۴۰۳/۴/۲۴
۱۳:۴۵:۲۵
2 115 دفتر اسناد رسمی 1 رشت 03391150853 36 مورخ 1403/04/23 بانک ملی- رضا اطاعت رهنی یا اجاره 52000000000 27380000 ۱۴۰۳/۴/۲۴
۱۳:۴۲:۵۸
3 199 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 03581990980 140305818067001594-1403/04/24-اجرای ثبت-عارف خانی ********** انتقال اجرایی قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۳/۴/۲۴
۱۳:۳:۴۶
4 232 مسکن 1 مسکن 108 03572320868 2644/572-1403/04/24-مسکن سردار جنگل-سجاد ایزدی و غیره ********** 03712320867 رهنی یا اجاره 25000000000 21980000 ۱۴۰۳/۴/۲۴
۱۲:۱۸:۰
5 232 مسکن 1 مسکن 108 03712320867 2644/572-1403/04/24-مسکن سردار جنگل-سجاد ایزدی و غیره قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۳/۴/۲۴
۱۲:۱۷:۲۴
6 198 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 03561980949 140334990006671047-1403/04/12-اجرای احکام-صفورا ارژن ********** انتقال اجرایی قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۳/۴/۲۴
۱۲:۱۶:۲۵
7 195 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 03221950801 14033499007117245 - 1403/04/18 شعبه دوم احکام - حسین عابدین پور ********** انتقال اجرایی قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۳/۴/۲۴
۱۱:۴۳:۳۴
8 298 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 03822980003 1403/353206 - 1403/04/23 اداره اوقاف - لیلا فدائی رهنی یا اجاره 43800000 1205600 ۱۴۰۳/۴/۲۴
۱۱:۱۱:۳۱
9 260 مسکن 1 مسکن 108 03102600949 2627/358 - 1403/04/24 مسکن بهشتی - آذر صفری و سعید رفیعی ********** 03332600948 رهنی یا اجاره 13885835560 17922918 ۱۴۰۳/۴/۲۴
۱۱:۹:۲۸
10 260 مسکن 1 مسکن 108 03332600948 2627/358 - 1403/04/24 مسکن بهشتی - آذر صفری و سعید رفیعی قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۳/۴/۲۴
۱۱:۸:۲
11 260 دفتر اسناد رسمی 1 رشت 03672600947 12957 / 120 / 32 / پ مورخ 1403/04/19 دانشگاه علوم پزشکی- آقای دکتر سیف اله جعفری سایر 0 0 ۱۴۰۳/۴/۲۴
۱۰:۳۵:۱۱
12 3 دفتر اسناد رسمی 1 رشت 03400030934 9410111335800767- 1394/7/7 اجرای احکام شعبه 15 دادگاه خانواده - سحر ناصری قطعي مشمول كميسيون 0 70000000 ۱۴۰۳/۴/۲۴
۱۰:۳۳:۶
13 3 دفتر اسناد رسمی 1 رشت 03500030933 9410111335800767 - 1394/7/7 اجرای احکام شعبه 15 دادگاه خانواده - سحر ناصری ********** 0 قطعي مشمول كميسيون 0 70000000 ۱۴۰۳/۴/۲۴
۱۰:۳۲:۱۸
14 1 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 03780010933 17913 / 03 / ص - 1403/04/23-راه و شهرسازی-منیژه شاهنظری ********** 03210010932 رهنی یا اجاره 1 800000 ۱۴۰۳/۴/۲۴
۱۰:۱۵:۲۰
15 1 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 03210010932 17913 / 03 / ص - 1403/04/23-راه و شهرسازی-منیژه شاهنظری ********** مهر 37 قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۳/۴/۲۴
۱۰:۱۴:۵۶
16 199 مسکن 2 مسکن 7 03491990979 2821/391- 1403/4/20-فهیمه حسین پور-مسکن انصاری ********** 03981990978 رهنی یا اجاره 12000000000 16980000 ۱۴۰۳/۴/۲۴
۹:۱۰:۳۴
17 199 مسکن 2 مسکن 7 03981990978 2821/391-1403/4/20-فهیمه حسین پور-مسکن انصاری قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۳/۴/۲۴
۹:۹:۲۳
18 1 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 03810010931 17908 / 03 / ص - 1403/04/23 - راه و شهرسازی-علی اکبر فروزان ********** 03740010930 رهنی یا اجاره 1 800000 ۱۴۰۳/۴/۲۴
۹:۲:۵۱
19 1 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 03740010930 17908 / 03 / ص - 1403/04/23 - راه و شهرسازی-علی اکبر فروزان ********** مهر 37 قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۳/۴/۲۴
۹:۲:۲۱
20 151 مسکن 1 مسکن 108 03121510914 2644/556-1403/04/20-مسکن سردار جنگل-شهناز ممبری قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۳/۴/۲۴
۸:۵۵:۱۹
12345678910...