در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1396/5/4 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 269 اسناد مازاد (خوداظهاری) دفتر ... 02202690942 26441376 ********** 11771 رهنی یا اجاره 19829086009 20894543 ۱۴۰۲/۱۲/۸
۱۳:۵۹:۶
2 256 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 02222560100 1124-5215- مسکن مرکزی---صابر محمد پور ********** 02242560099 قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۲/۱۲/۸
۱۳:۵۱:۱۲
3 256 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 02242560099 1124-5215- مسکن مرکزی--صابر محمد پور رهنی یا اجاره 17208000000 19584000 ۱۴۰۲/۱۲/۸
۱۳:۵۰:۳۵
4 143 دفتر اسناد رسمی 1 رشت 02571430839 140234990019726995-1402/10/19-اجرای احکام-هاجر آرمند ********** انتقال اجرایی قطعي مشمول كميسيون 0 70000000 ۱۴۰۲/۱۲/۸
۱۳:۲۵:۵۴
5 224 دفتر اسناد رسمی 1 رشت 02802240825 514891-1402/9/28-شرکت نفت رهنی یا اجاره 2695896184 9571792 ۱۴۰۲/۱۲/۸
۱۳:۲۴:۵۶
6 188 اسناد مازاد (خوداظهاری) دفتر ... 02871880861 2215-1733 ********** بانک مسکن - فاطمه قاسم زاده رهنی یا اجاره 1342057685 6864115 ۱۴۰۲/۱۲/۸
۱۳:۷:۵۰
7 128 مسکن 1 مسکن 108 02681280918 2465/1105 - 1402/1208 مسکن معلم - فاطمه صفایی ********** 02751280917 رهنی یا اجاره 12000000000 16980000 ۱۴۰۲/۱۲/۸
۱۲:۵۹:۵۷
8 128 مسکن 1 مسکن 108 02751280917 2465/1105 - 1402/1208 مسکن معلم - فاطمه صفایی قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۲/۱۲/۸
۱۲:۵۹:۴
9 190 مسکن 1 مسکن 108 02381900935 2465/1100 - 1402/12/05 مسکن معلم - حسن حیدرعلی زنجانی و معصومه شمس ********** 02311900934 رهنی یا اجاره 15000000000 18480000 ۱۴۰۲/۱۲/۸
۱۱:۹:۴
10 190 مسکن 1 مسکن 108 02311900934 2465/1100 - 1402/12/05 مسکن معلم - حسن حیدرعلی زنجانی و معصومه شمس قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۲/۱۲/۸
۱۱:۸:۱۶
11 8 دفتر اسناد رسمی 128 رشت 02440080795 1402/3728/01/409960 مورخ 1402/12/07 بانک ملی شعبه فرهاد محمدرضا خضرا رهنی یا اجاره 30000000000 22980000 ۱۴۰۲/۱۲/۸
۱۰:۳۴:۴۸
12 8 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 02950080794 58096 / 02 / ص - 1402/12/03-راه و شهرسازی-زهرا اسحق پوری قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۲/۱۲/۸
۱۰:۳۲:۵
13 28 مسکن 1 مسکن 128 02340280910 1951/1307 -تاریخ 1402/11/25/ بانک مسکن شعبه طالقانی حمید محمدی ********** 02900280909 رهنی یا اجاره 7238658799 14047061 ۱۴۰۲/۱۲/۸
۱۰:۳۱:۲۰
14 8 مسکن 3 مسکن 155 02330080793 1861 / 2215 / بانک مسکن شعبه مطهری / بهروز عباسی ، اسمعیل کشاورز جوبنه رهنی یا اجاره 30000000000 22980000 ۱۴۰۲/۱۲/۸
۱۰:۳۰:۵۱
15 28 مسکن 1 مسکن 128 02900280909 1951/1307تاریخ 1402/11/25/ بانک مسکن شعبه طالقانی حمید محمدی قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۲/۱۲/۸
۱۰:۳۰:۳۶
16 134 مسکن 1 مسکن 108 02491340723 2465/1103 - 1402/12/07 مسکن معلم - سینا امیر عسکری ********** 02571340722 رهنی یا اجاره 8000000000 14580000 ۱۴۰۲/۱۲/۸
۱۰:۱۳:۱۶
17 134 مسکن 1 مسکن 108 02571340722 2465/1103 - 1402/12/07 مسکن معلم - سینا امیر عسکری قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۲/۱۲/۸
۱۰:۹:۳۱
18 170 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 02301700927 5204 / 1124 / بانک مسکن شعبه مرکزی / عادل رعد پیما.. ********** 02821700926 قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۲/۱۲/۸
۸:۴۵:۸
19 170 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 02821700926 5204 / 1124 / بانک مسکن شعبه مرکزی / عادل رعد پیما رهنی یا اجاره 8726400000 15088480 ۱۴۰۲/۱۲/۸
۸:۴۱:۳۳
20 168 اسناد مازاد (خوداظهاری) دفتر ... 02871680940 1816/1707بانک مسکن شعبه بلوار امام ********** سند رهنی شماره 24083 مورخ 1397/09/20 این دفتر رهنی یا اجاره 6397208992 13458046 ۱۴۰۲/۱۲/۵
۱۸:۵۷:۱
12345678910...