در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1396/5/4 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 266 مسکن 2 مسکن 61 00572660576 2466/437- 1400/07/06 مسکن تختی (فاطمه دلیلی کویخی ) ********** 00192660575 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۷/۶
۱۳:۳۴:۵۷
2 266 مسکن 2 مسکن 61 00192660575 2466/437- 1400/07/06 مسکن تختی (فاطمه دلیلی کویخی ) رهنی یا اجاره 1925712000 8031424 ۱۴۰۰/۷/۶
۱۳:۳۳:۲۷
3 159 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 00341590608 140034990012345511-1400/7/6-اجرای احکام-خدیجه عبدالغفور قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۷/۶
۱۳:۱۰:۳۲
4 23 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 00770230670 140034990010832161 / شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان رشت قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۷/۶
۱۳:۷:۲۵
5 171 مسکن 1 مسکن 108 00611710621 4265/762-1400/06/27-مسکن دانای علی-بابک حسن پور ********** 00141710620 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۷/۶
۱۲:۵۶:۱۱
6 171 مسکن 1 مسکن 108 00141710620 4265/762-1400/06/27-مسکن دانای علی-بابک حسن پور رهنی یا اجاره 6000000000 13180000 ۱۴۰۰/۷/۶
۱۲:۵۵:۴۰
7 195 مسکن 1 مسکن 128 00241950557 1951/1239 بتاریخ 1400/07/06 مسکن طالقانی - فرزانه میرزائی ********** 00951950556 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۷/۶
۱۲:۴۴:۳۳
8 195 مسکن 1 مسکن 128 00951950556 1951/1239 مورخ 1400/07/06 مسکن طالقانی - فرزانه میرزائی رهنی یا اجاره 8455000000 14898500 ۱۴۰۰/۷/۶
۱۲:۴۳:۴۲
9 7 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 00300070689 1400/160477-1400/06/29-پست بانک میلاد حسن زاده مقدم رهنی یا اجاره 8000000000 14580000 ۱۴۰۰/۷/۶
۱۲:۴۳:۱۸
10 189 مسکن 2 مسکن 7 00161890584 1845/1605- 1400/7/6-علی نصیرپور و شریک -مسکن گلسار ********** 00471890583 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۷/۶
۱۱:۴۲:۵۴
11 189 مسکن 2 مسکن 7 00471890583 1845/1605-1400/7/6-علی نصیرپور و شریک -مسکن گلسار رهنی یا اجاره 7702903000 14372032 ۱۴۰۰/۷/۶
۱۱:۴۱:۵۶
12 160 دفتر اسناد رسمی 145 رشت 00411600629 00/81771 مورخ 1400/7/6 جهاد کشاورزی حسین شریعتی رهنی یا اجاره 42143490 1185722 ۱۴۰۰/۷/۶
۱۱:۴۱:۳۹
13 53 مسکن 1 مسکن 108 00830530261 2644/713-1400/07/03-مسکن سردار جنگل-صفر نظری ********** 00200530260 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۷/۶
۱۱:۴۰:۲۰
14 53 مسکن 1 مسکن 108 00200530260 2644/713-1400/07/03-مسکن سردار جنگل-صفر نظری رهنی یا اجاره 1600000000 7380000 ۱۴۰۰/۷/۶
۱۱:۳۹:۵۳
15 28 مسکن 1 مسکن 128 00710280570 1951/1236 مورخ 1400/07/06 مسکن طالقانی - آقای مجید ابراهیمی ********** 00910280569 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۷/۶
۱۰:۴۵:۴۷
16 28 مسکن 1 مسکن 128 00910280569 1951/1236 مورخ 1400/07/06 مسکن طالقانی - مجید ابراهیمی رهنی یا اجاره 4815000000 11995000 ۱۴۰۰/۷/۶
۱۰:۴۵:۷
17 271 دفتر اسناد رسمی 61 رشت 00592710594 1/1400/1508001-1400/7/3-سپه-حسین نادری قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۷/۶
۹:۵۳:۴۸
18 271 دفتر اسناد رسمی 61 رشت 00942710593 1/1400/1508001-1400/7/3-سپه-حسین نادری رهنی یا اجاره 3600000000 10780000 ۱۴۰۰/۷/۶
۹:۵۳:۳۵
19 46 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 00410460629 140034990012299283-1400/7/6-اجرای احکام-سید هاشم فخر حسینی قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۷/۶
۹:۴۸:۳۷
20 199 دفتر اسناد رسمی 128 رشت 00891990650 140 مورخ 1400/07/06 بانک ملی شعبه بازار آقای محمد بلوری رهنی یا اجاره 60000000000 28980000 ۱۴۰۰/۷/۶
۹:۴۰:۱۴
12345678910...