در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1396/5/4 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 29 مسکن 1 مسکن 108 01100290745 2255/206/1401/02/05-مسکن 22 بهمن-صغرا صحیفی ثابت ********** 01340290744 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۱/۳/۵
۱۱:۵۴:۳۴
2 29 مسکن 1 مسکن 108 01340290744 2255/206/1401/02/05-مسکن 22 بهمن-صغرا صحیفی ثابت رهنی یا اجاره 4300000000 11480000 ۱۴۰۱/۳/۵
۱۱:۵۴:۱۱
3 171 مسکن 3 مسکن 155 01361710714 1816/283--مسکن بلوارامام --مجید حسین پور گنجه ********** 01101710713 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۱/۳/۵
۱۱:۲۸:۲۸
4 171 مسکن 3 مسکن 155 01101710713 1816/283--مسکن بلوارامام -مجید حسین پور گنجه رهنی یا اجاره 830000000 5500000 ۱۴۰۱/۳/۵
۱۱:۲۷:۳۵
5 237 دفتر اسناد رسمی 61 رشت 01482370717 1401/15078-.1401/02/24شرکت توزیع برق5(شرکت آذران سازه گیل) ********** 01912370716 رهنی یا اجاره 1 10600000 ۱۴۰۱/۳/۵
۱۱:۲۷:۱۰
6 237 دفتر اسناد رسمی 61 رشت 01912370716 1401/15078-1401/02/24شرکت توزیع برق(شرکت آذران سازه گیل4) ********** 01522370715 رهنی یا اجاره 1 10600000 ۱۴۰۱/۳/۵
۱۱:۲۳:۵۸
7 237 دفتر اسناد رسمی 61 رشت 01522370715 1401/15078-.1401/02/24شرکت توزیع برق(شرکت آذران سازه گیل) ********** 01382370714 رهنی یا اجاره 1 10600000 ۱۴۰۱/۳/۵
۱۱:۲۲:۱۷
8 237 دفتر اسناد رسمی 61 رشت 01382370714 1401/15078--1401/02/24شرکت توزیع برق(شرکت آذران سازه گیل) ********** 01502370713 رهنی یا اجاره 1 10600000 ۱۴۰۱/۳/۵
۱۱:۲۱:۲
9 237 دفتر اسناد رسمی 61 رشت 01502370713 1401/15078-1401/02/24شرکت توزیع برق(شرکت آذران سازه گیل) رهنی یا اجاره 1 800000 ۱۴۰۱/۳/۵
۱۱:۱۸:۱۱
10 189 مسکن 2 مسکن 7 01231890649 1845/333-1401/3/5 -امین بهاروند احمدی-مسکن گلسار ********** 01781890648 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۱/۳/۵
۱۱:۱۱:۳
11 189 مسکن 2 مسکن 7 01781890648 1845/333-1401/3/5-امین بهاروند احمدی-مسکن گلسار رهنی یا اجاره 4556578000 11736578 ۱۴۰۱/۳/۵
۱۱:۱۰:۲۸
12 84 مسکن 2 مسکن 7 01110840694 1845/329-1401/3/5-فرح درویشی -مسکن گلسار رهنی یا اجاره 10500000000 16230000 ۱۴۰۱/۳/۵
۱۰:۴۶:۲۹
13 171 دفتر اسناد رسمی 7 رشت 01361710712 1401/3719/01/211732-1401/2/31-مهیار فلاح پاکدامن -ملی گلسار رهنی یا اجاره 5000000000 12180000 ۱۴۰۱/۳/۵
۱۰:۲۹:۴۱
14 126 مسکن 2 مسکن 7 01491260688 1845/327- 1401/3/5-سید مهدی کسائی و شریک-مسکن گلسار ********** 01901260687 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۱/۳/۵
۹:۳۱:۱۸
15 126 مسکن 2 مسکن 7 01901260687 1845/327-1401/3/5-سید مهدی کسائی و شریک-مسکن گلسار رهنی یا اجاره 1880640000 7941280 ۱۴۰۱/۳/۵
۹:۳۰:۲۸
16 274 دفتر اسناد رسمی 61 رشت 01292740640 59-1401/03/04سپه گلسار(فرشاد اقبالی و غیره) رهنی یا اجاره 13210000000 17585000 ۱۴۰۱/۳/۵
۸:۵۷:۱۵
17 4 مسکن 3 مسکن 145 01220040699 2298/192 مورخ 1401/3/5 مسکن شعبه شریعتی سعید خشنود رهنی یا اجاره 8000000000 14580000 ۱۴۰۱/۳/۵
۸:۴۵:۳۲
18 97 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 01300970166 140134990004090565-1401/3/5-اجرای احکام-محمدعلی تیمارچی قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۱/۳/۵
۸:۳۶:۲۳
19 188 دفتر اسناد رسمی 7 رشت 01391880693 1124/1179 -1401/3/4-پیمان ابراهیمی و شریک -مسکن مرکزی ********** 01221880692 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۱/۳/۵
۸:۷:۲۳
20 188 دفتر اسناد رسمی 7 رشت 01221880692 1124/1179-1401/3/4-پیمان ابراهیمی و شریک -مسکن مرکزی رهنی یا اجاره 7895800000 14507060 ۱۴۰۱/۳/۵
۸:۶:۲۴
12345678910...