در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1396/5/4 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 188 مسکن 3 مسکن 145 01351880726 2215/702 مورخ 1401/5/22 مسکن شعبه مطهری سمانه شهیریه ********** 01301880725 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۱/۵/۲۲
۱۳:۳۵:۲
2 188 مسکن 3 مسکن 145 01301880725 2215/702 مورخ 1401/5/22 مسکن شعبه مطهری سمانهع شهیریه رهنی یا اجاره 1154580070 6489160 ۱۴۰۱/۵/۲۲
۱۳:۳۴:۲۸
3 147 مسکن 1 مسکن 108 01811470699 2644/517-1401/05/22-مسکن سردار جنگل-ناهید رضائی و فریبا رضائی ********** 01601470698 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۱/۵/۲۲
۱۳:۳۱:۳۹
4 147 مسکن 1 مسکن 108 01601470698 2644/517-1401/05/22-مسکن سردار جنگل-ناهید رضائی و فریبا رضائی رهنی یا اجاره 5000000000 12180000 ۱۴۰۱/۵/۲۲
۱۳:۳۱:۱۹
5 159 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 01151590709 1124/2652-بانک مسکن مرکزی - حامد بهادری -- ساناز بهادری ********** 01331590708 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۱/۵/۲۲
۱۲:۱۵:۹
6 159 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 01331590708 1124/2652-بانک مسکن مرکزی - حامد بهادری - ساناز بهادری رهنی یا اجاره 6000000000 13180000 ۱۴۰۱/۵/۲۲
۱۲:۱۴:۳۱
7 153 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 01101530715 140005818067006108-1400/11/7-اجرای ثبت-زهرا دلدار قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۱/۵/۲۲
۱۱:۳۷:۱۶
8 3 دفتر اسناد رسمی 7 رشت 01340030741 1124/2645 -1401/5/22-محمد تیموری چرهی-مسکن مرکزی ********** 01810030740 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۱/۵/۲۲
۱۱:۳۴:۶
9 3 دفتر اسناد رسمی 7 رشت 01810030740 1124/2645-1401/5/22-محمد تیموری چرهی-مسکن مرکزی رهنی یا اجاره 3615000000 10795000 ۱۴۰۱/۵/۲۲
۱۱:۳۳:۴۰
10 9 دفتر اسناد رسمی 145 رشت 01890090785 013/4294/201 مورخ 1401/5/20 کشاورزی شعبه سپیدرود مهدی اکوان رهنی یا اجاره 13500000000 17730000 ۱۴۰۱/۵/۲۲
۱۱:۱۷:۱۱
11 273 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 01912730741 14034990008719916-1401/5/15-اجرای احکام-زهرا داوطلب قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۱/۵/۲۲
۱۱:۶:۱۵
12 272 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 01502720710 140134990008986529-1401/5/22-اجرای احکام-مسعود دلجو قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۱/۵/۲۲
۱۰:۵۵:۲
13 145 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 01291450722 1/1401/1229578-1401/05/19-سپه بلوار امام رضا-نوید دلبر رهنی یا اجاره 9020000000 15294000 ۱۴۰۱/۵/۲۲
۱۰:۲۸:۲۴
14 265 دفتر اسناد رسمی 145 رشت 01982650663 012/5009/14مورخ1401/5/19کشاورزی مطهری اسماعیل خوشاموز ********** رهنی سایر 0 1000000 ۱۴۰۱/۵/۲۲
۹:۴۶:۵۰
15 152 مسکن 1 مسکن 108 01941520725 2255/360-1401/03/21-مسکن 22 بهمن-جعفر پور و حسینی ********** 01161520724 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۱/۵/۲۲
۹:۴۵:۲۴
16 152 مسکن 1 مسکن 108 01161520724 2255/360-1401/03/21-مسکن 22 بهمن-جعفر پور و حسینی رهنی یا اجاره 9886000000 15900200 ۱۴۰۱/۵/۲۲
۹:۴۵:۵
17 271 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 01492710710 140134990008894640-1401/5/19-اجرای احکام-تورج ساجدی قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۱/۵/۲۲
۹:۳۶:۳۰
18 274 مسکن 2 مسکن 7 01452740660 2466/256- 1401/5/20-لیلا خوبروی حق بیان وشریک -مسکن تختی ********** 01382740659 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۱/۵/۲۲
۹:۲۶:۴۵
19 274 مسکن 2 مسکن 7 01382740659 2466/256-1401/5/20-لیلا خوبروی حق بیان وشریک -مسکن تختی رهنی یا اجاره 9200000000 15420000 ۱۴۰۱/۵/۲۲
۹:۲۶:۴
20 171 دفتر اسناد رسمی 145 رشت 01921710748 012/5009/14مورخ1401/5/19کشاورزی مطهری اسماعیل خوشاموز رهنی یا اجاره 25000000000 21980000 ۱۴۰۱/۵/۲۲
۸:۳۷:۵۰
12345678910...