در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1396/5/4 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 160 دفتر اسناد رسمی 145 رشت 991600486 462 مورخ 1399/5/25 وزارت راه و شهرسازی وراث مرحوم نادر خسروی قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۵/۲۵
۱۳:۳۸:۵۵
2 108 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 991080588 1399034002921226-99/05/25-اجرای احکام-سلمانیان قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۵/۲۵
۱۳:۲۵:۳۳
3 144 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 991440492 1399034002918218-99/05/25-اجرای احکام-علی ضمیری قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۵/۲۵
۱۲:۱۸:۳
4 217 مسکن 1 مسکن 28 992170471 1951/1170 مسکن طالقانی اشکان زارع 2 ********** 992170470 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۵/۲۵
۱۱:۵۹:۱۹
5 217 مسکن 1 مسکن 28 992170470 1951/1170 مسکن طالقانی اشکان زارع رهنی یا اجاره 610993943 4623976 ۱۳۹۹/۵/۲۵
۱۱:۵۸:۴۶
6 232 مسکن 4 مسکن 155 992320455 501 / 4556 / بانک مسکن شعبه دانشگاه / میلاد ماله میر.پریسا بیات ********** 992320454 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۵/۲۵
۱۱:۵۷:۲۹
7 232 مسکن 4 مسکن 155 992320454 501 / 4556 / بانک مسکن شعبه دانشگاه / میلاد ماله میر ، پریسا بیات رهنی یا اجاره 3851424000 11031424 ۱۳۹۹/۵/۲۵
۱۱:۵۵:۵۸
8 188 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 991880497 1124/3487-مسکن مرکزی -نسیم ابوالفتحی -- محمد برومند فر ********** 991880496 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۵/۲۵
۱۱:۱۱:۵۰
9 188 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 991880496 1124/3487-مسکن مرکزی -نسیم ابوالفتحی - محمد برومند فر رهنی یا اجاره 1890000000 7960000 ۱۳۹۹/۵/۲۵
۱۱:۹:۳۸
10 189 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 991890464 1124/3479-مسکن مرکزی --سیروس نظر افکن --فهیمه حجازی ********** 991890463 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۵/۲۵
۱۱:۵:۵۱
11 189 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 991890463 1124/3479-مسکن مرکزی --سیروس نظر افکن -فهیمه حجازی رهنی یا اجاره 1900000000 7980000 ۱۳۹۹/۵/۲۵
۱۱:۴:۱۴
12 151 دفتر اسناد رسمی 145 رشت 991510527 17 مورخ 1399/5/25 بانک ملی شعبه فلسطین رشت فردپور ********** 991510526 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۵/۲۵
۱۰:۵۷:۵۴
13 151 دفتر اسناد رسمی 145 رشت 991510526 17 مورخ 1399/5/25 بانک ملی شعبه فلسطین رشت فردپور ********** 991510525 رهنی یا اجاره 500000000 12630000 ۱۳۹۹/۵/۲۵
۱۰:۵۶:۳۴
14 151 دفتر اسناد رسمی 145 رشت 991510525 18 مورخ 99/5/25 بانک ملی ایران شعبه خیابان فلسطین فرد پور ********** 991510524 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۵/۲۵
۱۰:۵۴:۲۹
15 151 دفتر اسناد رسمی 145 رشت 991510524 18 مورخ 99/5/25 بانک ملی ایران شعبه خیابان فلسطین فرد پور رهنی یا اجاره 500000000 4180000 ۱۳۹۹/۵/۲۵
۱۰:۵۳:۳۸
16 155 مسکن 4 مسکن 155 991550527 1094 / 1816 / بانک مسکن شعبه بلوار امام / جهانگیر مهری و پریا یگانه دوست ********** 991550526 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۵/۲۵
۱۰:۴۶:۲۱
17 155 مسکن 4 مسکن 155 991550526 1094 / 1816 / بانک مسکن شعبه بلوار امام / جهانگیر مهری ، پریا یگانه دوست رهنی یا اجاره 1890000000 7960000 ۱۳۹۹/۵/۲۵
۱۰:۴۴:۴۷
18 117 دفتر اسناد رسمی 28 رشت 991170499 33923 / 99 / ص ادراه کل راه و شهرسازی گیلان قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۵/۲۵
۱۰:۳۱:۲
19 172 مسکن 4 مسکن 155 991720491 851 / 1816 / بانک مسکن شعبه بلوار امام/ هاجر احمدی . ********** 991720490 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۵/۲۵
۱۰:۳۰:۲۰
20 172 مسکن 4 مسکن 155 991720490 851 / 1816 / بانک مسکن شعبه بلوار امام/ هاجر احمدی رهنی یا اجاره 941000000 5944000 ۱۳۹۹/۵/۲۵
۱۰:۲۸:۴۶
12345678910...