در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1396/5/4 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 42 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 990420522 99/78871-99/12/12-راه و شهرسازی-حبیب اله صمصامی قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۱۵:۳۷:۶
2 42 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 990420521 99/78871-99/12/12-راه و شهرسازی-حبیب اله صمصامی رهنی یا اجاره 0 800000 ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۱۵:۳۶:۳۱
3 42 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 990420520 99/78746-99/12/12-راه و شهرسازی-رقیه حسینی رهنی یا اجاره 0 800000 ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۱۵:۳۵:۱۸
4 42 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 990420519 1124/8069-99/12/16-مسکن مرکزی-سیده رقیه حسینی ********** 990420518 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۱۵:۳۳:۷
5 42 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 990420518 1124/8069-99/12/16-مسکن مرکزی-سیده رقیه حسینی رهنی یا اجاره 158995501 2351964 ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۱۵:۳۲:۳۱
6 208 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 992080596 مازاد اعلامی رهنی یا اجاره 8000000000 14580000 ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۱۵:۱۲:۲۱
7 145 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 991450561 299-99/12/17-ملی شعبه بازار رشت-ابراهیم عابد رهنی یا اجاره 6500000000 13530000 ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۱۴:۱۷:۵
8 160 دفتر اسناد رسمی 61 رشت 991600572 43-99/12/18 ملی آج بیشه (محمود آخوندزاده ) رهنی یا اجاره 3750000000 10930000 ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۱۳:۴۲:۵۸
9 170 مسکن 3 مسکن 145 991700607 2215/2155 مورخ 99/12/16 مسک شعبه مطهری فاطمه پرتوی ********** 991700605 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۱۳:۴۰:۸
10 170 مسکن 3 مسکن 145 991700606 2215/2151 مورخ 99/12/16 مسکن شعبه مطهری هانیه افضلی ********** 991700605 سایر 0 1000000 ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۱۳:۳۶:۳۳
11 170 مسکن 3 مسکن 145 991700605 2215/2151 مورخ 99/12/16 مسکن شعبه مطهری هانیه افضلی ********** 991700603 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۱۳:۳۵:۱۰
12 170 مسکن 3 مسکن 145 991700604 2215/2154 مورخ 99/12/16 مسکن شعبه مطهری فاطمه حسینی بیچارگاه ********** 991700603 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۱۳:۳۳:۲۸
13 170 مسکن 3 مسکن 145 991700603 2215/2154 مورخ 99/12/16 مسکن شعبه مطهری فاطمه حسینی بیچارگاه ********** 991700601 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۱۳:۳۲:۳۰
14 170 مسکن 3 مسکن 145 991700602 2215/2153 مورخ 99/12/16 مسکن شعبه مطهری مدیننه روشن ********** 991700601 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۱۳:۳۰:۵۶
15 170 مسکن 3 مسکن 145 991700601 2215/2153 مورخ 99/12/16 مسکن شعبه مطهری مدیننه روشن رهنی یا اجاره 894071107 5756284 ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۱۳:۲۹:۵۴
16 28 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 990280528 99/110286-99/9/6-جهاد کشاورزی-وراث احمدعلی حق شناس قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۱۲:۵۹:۳۵
17 25 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 990250600 1399034004986604-99/12/18-اجرای احکام-ویکتوریا صیقلانی قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۱۲:۵۶:۲۴
18 172 دفتر اسناد رسمی 61 رشت 991720568 99/3719/01/1307697 /د -99/12/4 ملی گلسار (کتایون کاشانی ) رهنی یا اجاره 8000000000 14580000 ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۱۲:۲۸:۲۹
19 61 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 990610532 38106/99/83/4/1-محمد شاد -منابع طبیعی و آبخیزداری رهنی یا اجاره 45000000000 25980000 ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۱۲:۸:۴۴
20 9 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 990090616 139905818582004200-99/12/16-اجرای ثبت -حاجیه نوروزخانی قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۱۱:۵۵:۴۳
12345678910...