در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1396/5/4 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 126 مسکن 2 مسکن 61 991260450 1845/495-99/3/17مسکن گلسار ********** 991260449 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۳/۱۷
۱۴:۲:۳۷
2 126 مسکن 2 مسکن 61 991260449 1845/495-99/3/17مسکن گلسار(سمانه جعفری) رهنی یا اجاره 1422305000 7024610 ۱۳۹۹/۳/۱۷
۱۳:۵۹:۵۱
3 108 مسکن 1 مسکن 108 991080542 2644/270-99/3/17-مسکن سردار جنگل-احمدرضا پرفکر رهنی یا اجاره 4200000000 11380000 ۱۳۹۹/۳/۱۷
۱۳:۴۷:۲۰
4 108 مسکن 1 مسکن 108 991080541 2255/334-99/03/13-مسکن 22 بهمن -عطائی فر و باقری ********** 991080540 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۳/۱۷
۱۳:۴۵:۵۵
5 108 مسکن 1 مسکن 108 991080540 2255/334-99/03/13-مسکن 22 بهمن -عطائی فر و باقری رهنی یا اجاره 2120000000 8420000 ۱۳۹۹/۳/۱۷
۱۳:۴۴:۴۲
6 153 مسکن 1 مسکن 108 991530461 2255/344-99/03/17-فیروز خواه و احمد زاده ********** 991530460 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۳/۱۷
۱۲:۵۷:۵۲
7 153 مسکن 1 مسکن 108 991530460 2255/344-99/03/17-فیروز خواه و احمد زاده رهنی یا اجاره 3370000000 10550000 ۱۳۹۹/۳/۱۷
۱۲:۵۶:۲۵
8 9 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 990090496 99/3701/01/052949-99/3/8-بانک ملی-شهرام محمدی سایر 0 1000000 ۱۳۹۹/۳/۱۷
۱۲:۵۲:۲۶
9 273 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 992730481 1399034002310354-99/3/13-اجرای احکام-فهیمه و فیروزه حبیب دوست قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۳/۱۷
۱۲:۴۹:۵۱
10 220 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 992200461 1316 / 1124 / بانک مسکن شعبه مرکزی / حسین شعبانی و پروانه حقگو ********** 992200460 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۳/۱۷
۱۲:۴۷:۲۳
11 220 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 992200460 1316 / 1124 / بانک مسکن شعبه مرکزی / حسین شعبانی ، پروانه حقگو رهنی یا اجاره 3800000000 10980000 ۱۳۹۹/۳/۱۷
۱۲:۴۵:۵۶
12 8 مسکن 3 مسکن 145 990080461 2215/310- مسکن مطهری- معصومه صیقلانی رهنی یا اجاره 604267289 4597069 ۱۳۹۹/۳/۱۷
۱۲:۴۳:۲۷
13 220 دفتر اسناد رسمی 145 رشت 992200459 99/48563 - اداره اوقاف - محمدرضا لقمانی خرطومی رهنی یا اجاره 1720000 800000 ۱۳۹۹/۳/۱۷
۱۲:۳۶:۴۴
14 160 دفتر اسناد رسمی 61 رشت 991600450 22-99/3/17ملی انصاری ********** 991600449 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۳/۱۷
۱۱:۵۵:۲۱
15 160 دفتر اسناد رسمی 61 رشت 991600449 22-99/3/17ملی انصاری(محمدپورقربان و شریک) رهنی یا اجاره 2500000000 9180000 ۱۳۹۹/۳/۱۷
۱۱:۵۰:۱۷
16 199 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 991990465 1303 / 1124 / بانک مسکن شعبه مرکزی / محمد علی مظهر ابدی رهنی یا اجاره 602000000 4588000 ۱۳۹۹/۳/۱۷
۱۱:۴۹:۵۳
17 163 مسکن 3 مسکن 145 991630465 2176/251- مسکن شهدا - رضا کاکوپور و شرکا ********** 991630464 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۳/۱۷
۱۱:۴۴:۲۷
18 266 مسکن 2 مسکن 61 992660441 2466/196-99/3/17مسکن تختی ********** 992660440 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۳/۱۷
۱۱:۴۲:۳۴
19 266 مسکن 2 مسکن 61 992660440 2466/196-99/3/17مسکن تختی(جلال حمیدی و شریک) رهنی یا اجاره 3544000000 10724000 ۱۳۹۹/۳/۱۷
۱۱:۳۷:۵۲
20 163 مسکن 3 مسکن 145 991630464 2176/251- مسکن شهدا - رضا کاکوپور و شرکا رهنی یا اجاره 3851424000 11031424 ۱۳۹۹/۳/۱۷
۱۱:۳۷:۵
12345678910...