در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1396/5/4 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 191 دفتر اسناد رسمی 61 رشت 991910502 99/3719/01/352103 /د - 1399/4/23 ملی ایران (رحمت اله فروحی ) رهنی یا اجاره 2700000000 9580000 ۱۳۹۹/۴/۲۳
۸:۴۴:۲۵
2 168 دفتر اسناد رسمی 28 رشت 991680503 61 ملی فرهاد محمد مهدی زارع گیلدهی 2 ********** 991680502 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۳:۵۸:۴۰
3 168 دفتر اسناد رسمی 28 رشت 991680502 61 ملی فرهاد محمد مهدی زارع گیلدهی رهنی یا اجاره 1898910558 7977821 ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۳:۵۵:۱
4 7 دفتر اسناد رسمی 61 رشت 990070497 22/2612-99/4/12بانک توسعه و تعاون ********** 990070496 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۳:۳۰:۳۷
5 7 دفتر اسناد رسمی 61 رشت 990070496 22/2612-99/4/22بانک توسعه و تعاون(فریده عبدی نژاد) رهنی یا اجاره 1800000000 7780000 ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۳:۲۸:۵۶
6 9 مسکن 3 مسکن 145 990090517 2176/480 مورخ 99/4/22 بانک مکسن شعبه شهدا رشت علی اسلامی ********** 990090516 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۳:۴:۷
7 9 مسکن 3 مسکن 145 990090516 2176/480 مورخ 99/4/22 بانک مکسن شعبه شهدا رشت علی اسلامی رهنی یا اجاره 1881216000 7942432 ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۳:۲:۵۸
8 126 دفتر اسناد رسمی 61 رشت 991260468 139905818582000841-99/4/22اداره اجرای ثبت رشت(سیده ندا نوری جوکندان) ********** 139904918582001622 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۲:۵۳:۲۳
9 251 مسکن 4 مسکن 155 992510495 4556/352-مسکن دانشگاه -حسین کریمی -- الهه شهبازی ********** 992510494 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۲:۵۱:۴۵
10 251 مسکن 4 مسکن 155 992510494 4556/352-مسکن دانشگاه -حسین کریمی - الهه شهبازی رهنی یا اجاره 2900000000 9980000 ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۲:۴۹:۳۹
11 207 مسکن 3 مسکن 145 992070488 2215/617 مورخ 99/4/22 بانک مسکن شعبه شهید مطهری رشت ملاحت میرزائی ********** 992070487 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۲:۴۸:۴۲
12 207 مسکن 3 مسکن 145 992070487 2215/617 مورخ 99/4/22 بانک مسکن شعبه شهید مطهری رشت ملاحت میرزائی رهنی یا اجاره 2530158960 9240318 ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۲:۴۷:۴۰
13 151 مسکن 4 مسکن 155 991510512 1816/837- مسکن بلوار امام خمینی--معصومه مصطفائی ********** 991510511 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۲:۱۱:۲۳
14 151 مسکن 4 مسکن 155 991510511 1816/837- مسکن بلوار امام خمینی-معصومه مصطفائی رهنی یا اجاره 878100000 5692400 ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۲:۹:۲۵
15 7 دفتر اسناد رسمی 145 رشت 990070495 177/127469- ستاداجرائی- هادی عبدالعلی زاده رهنی یا اجاره 10000000 800000 ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۲:۶:۵۵
16 246 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 992460451 1/99/468015-99/04/22-سپه مطهری-رجبعلی نیازی رهنی یا اجاره 2000000000 8180000 ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۲:۲:۵۶
17 272 دفتر اسناد رسمی 145 رشت 992720478 1/99/418174- بانک سپه - شعبه شهدا- اسماعیل جوانی رهنی یا اجاره 2900000000 9980000 ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۲:۱:۴۰
18 272 دفتر اسناد رسمی 61 رشت 992720477 1/99/464848-99/4/21بانک سپه رهنی یا اجاره 1 800000 ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۱:۵۱:۲۷
19 53 مسکن 1 مسکن 28 990530111 2465-309 مسکن معلم آسیه حکم آبادی 2 ********** 990530110 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۱:۴۵:۳۵
20 53 مسکن 1 مسکن 28 990530110 2465-309 مسکن معلم آسیه حکم آبادی رهنی یا اجاره 1925712000 8031424 ۱۳۹۹/۴/۲۲
۱۱:۴۵:۱۰
12345678910...