در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1396/5/4 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 128 دفتر اسناد رسمی 1 رشت 02661280848 94/2/21666 مورخ 1402/02/10 بنیاد مستعضان - حسینعلی سود آور سایر 0 0 ۱۴۰۲/۳/۲۰
۱۳:۳۵:۴۵
2 29 دفتر اسناد رسمی 61 رشت 02390290869 1402/37476/ د 1402/03/20صندوق کارآفرینی امید(هاجرمساح پور) رهنی یا اجاره 46020000000 26184000 ۱۴۰۲/۳/۲۰
۱۳:۴:۶
3 84 مسکن 2 مسکن 7 02540840791 2466/220 - 1402/3/17 - مسکن تختی - امین اخوان ********** 02310840790 رهنی یا اجاره 6000000000 13180000 ۱۴۰۲/۳/۲۰
۱۳:۳:۱۱
4 84 مسکن 2 مسکن 7 02310840790 2466/220 - 1402/3/17 - مسکن تختی - امین اخوان قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۲/۳/۲۰
۱۳:۲:۲۵
5 165 مسکن 2 مسکن 7 02461650508 2466/218 - 1402/3/17 - مسکن تختی - آیهان اخوان ********** 02831650507 رهنی یا اجاره 6000000000 13180000 ۱۴۰۲/۳/۲۰
۱۳:۱:۴۶
6 165 مسکن 2 مسکن 7 02831650507 2466/218 - 1402/3/17 - مسکن تختی - آیهان اخوان قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۲/۳/۲۰
۱۳:۰:۹
7 279 اسناد مازاد (خوداظهاری) دفتر ... 02732790839 1845438 ********** سند رهنی شماره 8161 مورخ 1396/12/13تنظیمی همین دفتر رهنی یا اجاره 1348934309 6877869 ۱۴۰۲/۳/۲۰
۱۲:۵۲:۳۲
8 254 مسکن 1 مسکن 108 02692540771 4556/307-1402/03/13- مسکن دانشگاه -سیده زهرا شفیع پور ********** 02372540770 رهنی یا اجاره 6000000000 13180000 ۱۴۰۲/۳/۲۰
۱۲:۳۹:۸
9 254 مسکن 1 مسکن 108 02372540770 4556/307-1402/03/13- مسکن دانشگاه -سیده زهرا شفیع پور قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۲/۳/۲۰
۱۲:۳۷:۰
10 29 مسکن 1 مسکن 108 02490290868 4556/307-1402/03/13-مسکن دانشگاه -سیده زهرا شفیع پور قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۲/۳/۲۰
۱۲:۳۶:۲۹
11 29 مسکن 1 مسکن 108 02590290867 4556/307-1402/03/13-مسکن دانشگاه -سیده زهرا شفیع پور قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۲/۳/۲۰
۱۲:۲۸:۳۱
12 273 دفتر اسناد رسمی 128 رشت 02382730846 94/2/21666 مورخ 1402/02/10 بنیاد مستعضان - حسنعلی سود آور قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۲/۳/۲۰
۱۱:۲۸:۳۳
13 165 دفتر اسناد رسمی 145 رشت 02401650506 1402/3741/01/082150 مورخ 1402/3/20 بانک ملی شعبه مرتضی خانی پور رهنی یا اجاره 8000000000 14580000 ۱۴۰۲/۳/۲۰
۱۱:۹:۲۳
14 272 مسکن 3 مسکن 155 02732720797 1816/375- --بانک مسکن بلوار امام --کامبیز امجدی نیک ********** . سایر 0 2000000 ۱۴۰۲/۳/۲۰
۱۱:۲:۵۸
15 272 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 02512720796 1816/375- --بانک مسکن بلوار امام -کامبیز امجدی نیک ********** . سایر 0 2000000 ۱۴۰۲/۳/۲۰
۱۰:۵۷:۵۷
16 128 دفتر اسناد رسمی 1 رشت 02201280847 444 / 4289 / 022 مورخ 1402/3/13بانک کشاورزی - سید اسمعیل رائضی سایر 0 0 ۱۴۰۲/۳/۲۰
۱۰:۵۶:۳۴
17 2 مسکن 3 مسکن 145 02940020807 2215/318 مورخ 1402/3/9 مطهری رشت مسکن بهار خوشه چین ********** جعاله سایر 0 2000000 ۱۴۰۲/۳/۲۰
۱۰:۲۸:۲۹
18 165 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 02321650505 9-1538- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان - حسین غلبو سقالکساری قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۲/۳/۲۰
۱۰:۲۷:۲۵
19 117 مسکن 3 مسکن 145 02231170834 2215/318 مورخ 1402/3/9 مطهری رشت مسکن بهار خوشه چین ********** جعاله سایر 0 2000000 ۱۴۰۲/۳/۲۰
۱۰:۱:۳۶
20 9 دفتر اسناد رسمی 224 رشت 02870090891 1/1402/614775 بانک سپه آقای مصطفی نوری ********** 1/1402/614775 بانک سپه آقای مصطفی نوری سایر 0 2000000 ۱۴۰۲/۳/۲۰
۹:۴۶:۵۱
12345678910...