در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1396/5/4 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 251 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 992510582 99/13838-راه و شهرسازی-سجاد تقی نیا رهنی یا اجاره 0 800000 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۷:۱۸:۳۹
2 251 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 992510581 1124/1782-مسکن مرکزی-سجاد تقی نیا قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۷:۱۷:۳۱
3 251 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 992510580 1124/1782-مسکن مرکزی-سجاد تقی نیا رهنی یا اجاره 309991444 3229957 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۷:۱۷:۱۶
4 251 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 992510579 99/35389-راه و شهرسازی-محمدرضا سجادی رهنی یا اجاره 0 800000 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۷:۱۴:۳۹
5 251 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 992510578 1124/3993-مسکن مرکزی-محمدرضا سجادی قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۷:۱۳:۵۱
6 251 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 992510577 1124/3993-مسکن مرکزی-محمدرضا سجادی رهنی یا اجاره 369222710 3526114 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۷:۱۳:۳۸
7 251 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 992510576 99/25350-راه و شهرسازی-سمیه عزیزی رهنی یا اجاره 0 800000 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۷:۱۰:۱۷
8 251 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 992510575 1124/2921-مسکن مرکزی-سمیه عزیزی قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۷:۹:۱۰
9 251 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 992510574 1124/2921-مسکن مرکزی-سمیه عزیزی رهنی یا اجاره 218160060 2770800 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۷:۸:۴۳
10 251 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 992510573 99/52134-راه و شهرسازی-صدیقه شجاعی رهنی یا اجاره 0 800000 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۷:۴:۵۳
11 251 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 992510572 1124/5568-مسکن مرکزی-صدیقه شجاعی قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۷:۳:۴۷
12 251 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 992510571 1124/5568-مسکن مرکزی-صدیقه شجاعی رهنی یا اجاره 292047464 3140237 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۷:۲:۳۹
13 251 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 992510570 99/16536-راه و شهرسازی-علیرضا فاتحی رهنی یا اجاره 0 800000 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۷:۰:۳۲
14 251 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 992510569 1124/2085-مسکن مرکزی-علیرضا فاتحی ********** 992510568 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۶:۵۹:۳۹
15 251 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 992510568 1124/2085-مسکن مرکزی-علیرضا فاتحی رهنی یا اجاره 378667857 3573339 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۶:۵۲:۵
16 168 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 991680595 99/15774-راه و شهرسازی-وحید نوری رهنی یا اجاره 0 800000 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۶:۴۳:۴۷
17 168 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 991680594 1124/2261-مسکن مرکزی-وحید نوری قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۶:۴۲:۵۹
18 168 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 991680593 1124/2261-مسکن مرکزی-وحید نوری رهنی یا اجاره 378663308 3573317 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۶:۴۲:۱۰
19 168 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 991680592 99/56831-راه و شهرسازی-لیلا قربانی رهنی یا اجاره 0 800000 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۶:۳۷:۱۲
20 168 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 991680591 1124/6326-مسکن مرکزی-لیلا قربانی قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۶:۳۶:۴۰
12345678910...