در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1396/5/4 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 237 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 00252370592 2627/222-مسکن شهید بهشتی - ولی پور اسمعیل بازقلعه قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۳/۲۲
۱۴:۱۴:۲
2 237 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 00212370591 2627/222-مسکن شهید بهشتی - ولی پور اسمعیل بازقلعه* رهنی یا اجاره 416158204 3760791 ۱۴۰۰/۳/۲۲
۱۴:۱۳:۲۹
3 126 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 00651260588 140034990004820813-1400/3/2-اجرای احکام-فاطمه کهن سال قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۳/۲۲
۱۴:۹:۸
4 143 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 00151430514 1/1400/596360 - 1400/03/22 - بانک سپه تختی رشت - عادل کریمی رهنی یا اجاره 2000000000 8180000 ۱۴۰۰/۳/۲۲
۱۳:۱۵:۵۸
5 117 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 00501170640 140005818067001134-1400/3/11-اجرای ثبت-صدف مساح چولابی قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۳/۲۲
۱۳:۱۳:۳
6 172 مسکن 4 مسکن 155 00431720589 280 / 4556 / بانک مسکن شعبه دانشگاه / مهدی قویدل 2 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۳/۲۲
۱۲:۵۴:۱۵
7 172 مسکن 4 مسکن 155 00461720588 280 / 4556 / بانک مسکن شعبه دانشگاه / مهدی قویدل 2 رهنی یا اجاره 2550000000 9280000 ۱۴۰۰/۳/۲۲
۱۲:۵۴:۰
8 172 مسکن 4 مسکن 155 00691720587 280 / 4556 / بانک مسکن شعبه دانشگاه / مهدی قویدل . ********** 00791720586 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۳/۲۲
۱۲:۴۰:۳۹
9 172 مسکن 4 مسکن 155 00791720586 280 / 4556 / بانک مسکن شعبه دانشگاه / مهدی قویدل رهنی یا اجاره 2550000000 9280000 ۱۴۰۰/۳/۲۲
۱۲:۳۹:۲۹
10 273 دفتر اسناد رسمی 61 رشت 00302730615 38-1400/03/22ملی انصاری(اعظم حقوقی لچه گورابی) رهنی یا اجاره 1400000000 6980000 ۱۴۰۰/۳/۲۲
۱۲:۳۹:۶
11 271 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 00732710559 1372 / 1124 / بانک مسکن شعبه مرکزی / محمد رضا مهرگان . ********** 00752710558 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۳/۲۲
۱۱:۵۹:۴۳
12 271 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 00752710558 1372 / 1124 / بانک مسکن شعبه مرکزی / محمد رضا مهرگان رهنی یا اجاره 4300000000 11480000 ۱۴۰۰/۳/۲۲
۱۱:۵۸:۳۹
13 61 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 00380610563 مازاد اعلامی رهنی یا اجاره 1506578295 7193157 ۱۴۰۰/۳/۲۲
۱۱:۳۶:۵۵
14 61 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 00230610562 مازاد اعلامی رهنی یا اجاره 16000000000 18980000 ۱۴۰۰/۳/۲۲
۱۱:۳۵:۴۲
15 61 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 00660610561 مازاد اعلامی رهنی یا اجاره 422987101 3794936 ۱۴۰۰/۳/۲۲
۱۱:۳۵:۴
16 1 مسکن 2 مسکن 7 00740010635 1845/797-1400/3/22-فرانک نظرپور -مسکن گلسار رهنی یا اجاره 1520846000 7221692 ۱۴۰۰/۳/۲۲
۱۱:۳۳:۴۴
17 272 مسکن 4 مسکن 155 00242720574 536 / 1816 / بانک مسکن شعبه بلوار امام / حسن شعاعی تکلیمی رهنی یا اجاره 544848000 4359392 ۱۴۰۰/۳/۲۲
۱۱:۱۷:۸
18 208 مسکن 2 مسکن 61 00612080621 2466/145--1400/03/19مسکن تختی(حمیدرضاواحدخوش چهره و شریک) ********** 00702080620 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۳/۲۲
۹:۴۵:۱۰
19 208 مسکن 2 مسکن 61 00702080620 2466/145-1400/03/19مسکن تختی(حمیدرضاواحدخوش چهره و شریک) رهنی یا اجاره 1527300000 7234600 ۱۴۰۰/۳/۲۲
۹:۴۴:۱۱
20 115 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 00191150609 9610111335700133-96/2/20-اجرای احکام-مهدی علیزاده قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۳/۲۲
۹:۳۷:۲۸
12345678910...