در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1396/5/4 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 208 مسکن 2 مسکن 7 02262080900 2466/471 -1402/6/11-آرمان ربیعی فرد-مسکن تختی ********** 024620/0899 رهنی یا اجاره 2725863382 9631727 ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱۲:۳۰:۳۹
2 208 مسکن 2 مسکن 7 02462080899 2466/471-1402/6/11-آرمان ربیعی فرد-مسکن تختی قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱۲:۲۹:۴۱
3 144 اسناد مازاد (خوداظهاری) دفتر ... 02621440832 2215-900 ********** زهره دیانتی رشت آبادی و جواد نصراله زاده فلاح آبادی رهنی یا اجاره 1342057685 6864115 ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱۲:۲۱:۲۶
4 8 مسکن 1 مسکن 108 02460080755 02/29574 - 1402/06/26 راه و شهرسازی - مهدی نضارپور ********** 02470080753 رهنی یا اجاره 1 800000 ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱۱:۴۷:۳۵
5 8 مسکن 1 مسکن 108 02660080754 1124/2849 - 1402/06/29 مسکن مهر کارگری 2 - قربانعلی نضارپور ********** 02470080753 رهنی یا اجاره 262816355 2994082 ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱۱:۴۵:۵۱
6 8 مسکن 1 مسکن 108 02470080753 1124/2849 - 1402/06/29 مسکن مهر کارگری 2 - قربانعلی نضارپور ********** مسکن مهر قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱۱:۴۴:۳۷
7 195 اسناد مازاد (خوداظهاری) دفتر ... 02521950736 1951/1652 ********** 28424 مورخ 1398/08/01 رهنی یا اجاره 5049085741 12229086 ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱۱:۴۲:۱۱
8 60 اسناد مازاد (خوداظهاری) دفتر ... 02970600716 1616/597- 1402/06/28 ********** 139736-1396/05/17 رهنی یا اجاره 2697868617 9575737 ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱۰:۳۲:۴۳
9 159 مسکن 1 مسکن 128 02371590830 1951/620 تاریخ 1402/06/01 بانک مسکن شعبه طالقانی علی نجفی ********** 02651590829 رهنی یا اجاره 10359198251 16159599 ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱۰:۲۴:۱
10 159 مسکن 1 مسکن 128 02651590829 1951/620 مورخ 1402/06/01 بانک مسکن شعبه طالقانی علی نجفی قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱۰:۲۲:۴۷
11 8 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 02400080752 15092 / 02 / ص - 1402/04/05-راه و شهرسازی-معصومه یاوری ********** 02380080751 رهنی یا اجاره 1 800000 ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱۰:۳:۵۹
12 8 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 02380080751 15092 / 02 / ص - 1402/04/05-راه و شهرسازی-معصومه یاوری ********** 0221008745 قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱۰:۳:۳۷
13 8 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 02830080750 29547 / 02 / ص -1402/06/26 - راه و شهرسازی-سیده کبری میر هاشمی ********** 02640080748 رهنی یا اجاره 1 800000 ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱۰:۱:۵۳
14 8 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 02950080749 1124/2832-1402/06/28-مسکن مرکزی-سیده کبری میر هاشمی ********** 02640080748 رهنی یا اجاره 68195214 1498343 ۱۴۰۲/۶/۳۰
۱۰:۰:۲۴
15 8 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 02640080748 1124/2832-1402/06/28-مسکن مرکزی-سیده کبری میر هاشمی ********** 02210080745 قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۲/۶/۳۰
۹:۵۹:۴۹
16 8 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 02930080747 30089 / 02 / ص - 1402/06/28-راه و شهرسازی-یوسف پاکزاد ********** 02210080745 رهنی یا اجاره 1 800000 ۱۴۰۲/۶/۳۰
۹:۵۸:۶
17 8 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 02920080746 1124/4376-1402/06/29-مسکن مرکزی-یوسف پاکزاد ********** 02210080745 رهنی یا اجاره 262562986 2992815 ۱۴۰۲/۶/۳۰
۹:۵۶:۳۰
18 8 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 02210080745 1124/4376-1402/06/29-مسکن مرکزی-یوسف پاکزاد ********** 147349 قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۲/۶/۳۰
۹:۵۵:۴۹
19 246 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 02772460623 30326 / 02 / ص - 1402/06/29-راه و شهرسازی-زینب یوسفی ********** 02792460622 رهنی یا اجاره 1 800000 ۱۴۰۲/۶/۳۰
۹:۵۳:۱
20 246 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 02792460622 30326 / 02 / ص - 1402/06/29-راه و شهرسازی-زینب یوسفی ********** مهر تاکسیرانی قطعي مشمول كميسيون 0 35000000 ۱۴۰۲/۶/۳۰
۹:۵۲:۳۷
12345678910...