در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1396/5/4 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 245 دفتر اسناد رسمی 7 رشت 01302450721 1124/1875 -1401/4/7-طیبه دیانت ثابت گیلانی -مسکن مرکزی ********** 01322450720 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۱/۴/۷
۱۳:۳۹:۱۸
2 245 دفتر اسناد رسمی 7 رشت 01322450720 1124/1875-1401/4/7-طیبه دیانت ثابت گیلانی -مسکن مرکزی رهنی یا اجاره 5070000000 12250000 ۱۴۰۱/۴/۷
۱۳:۳۷:۵۸
3 9 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 01440090772 140105818067001756-1401/4/7-اجرای ثبت-ناهید اخلاقی لویه قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۱/۴/۷
۱۳:۹:۵۹
4 189 مسکن 2 مسکن 7 01121890659 1845/448-1401/3/31- فاطمه صالحی و شریک -مسکن گلسار ********** 01211890658 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۱/۴/۷
۱۲:۵۲:۳۳
5 189 مسکن 2 مسکن 7 01211890658 1845/448-1401/3/31-فاطمه صالحی و شریک -مسکن گلسار رهنی یا اجاره 8910960000 15217672 ۱۴۰۱/۴/۷
۱۲:۵۲:۳
6 163 دفتر اسناد رسمی 7 رشت 01961630717 1124/1798 -1401/4/5-فروغ نصیرزاده -مسکن مرکزی ********** 01821630716 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۱/۴/۷
۱۲:۴۹:۲۲
7 163 دفتر اسناد رسمی 7 رشت 01821630716 1124/1798-1401/4/5-فروغ نصیرزاده -مسکن مرکزی رهنی یا اجاره 5100000000 12280000 ۱۴۰۱/۴/۷
۱۲:۴۸:۳۲
8 199 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 01311990754 1401/3749/01/105056 - 1401/04/07 بانک ملی معلم - زهرا پور سلمانی و رجبعلی زارعی رهنی یا اجاره 8500000000 14930000 ۱۴۰۱/۴/۷
۱۲:۴۲:۲
9 237 مسکن 3 مسکن 145 01182370726 2215/438 مورخ 1401/4/7 مسکن شعبه مطهری رشید شادمان ********** 01942370725 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۱/۴/۷
۱۲:۳۱:۵۲
10 237 مسکن 3 مسکن 145 01942370725 2215/438 مورخ 1401/4/7 مسکن شعبه مطهری رشید شادمان رهنی یا اجاره 8911769583 15218239 ۱۴۰۱/۴/۷
۱۲:۳۱:۱۳
11 274 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 01832740651 1124/1872- مسکن مرکزی -فرج اله قرائی رهنی یا اجاره 3500000000 10680000 ۱۴۰۱/۴/۷
۱۲:۲۸:۳۲
12 168 مسکن 3 مسکن 155 01211680752 2298/301- بانک مسکن شریعتی - رامین رضایی ویشه سرائی- - معصومه ابراهیمی ********** 01441680751 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۱/۴/۷
۱۲:۱۵:۱۲
13 168 مسکن 3 مسکن 155 01441680751 2298/301- بانک مسکن شریعتی - رامین رضایی ویشه سرائی - معصومه ابراهیمی میاندهی رهنی یا اجاره 8912000000 15218400 ۱۴۰۱/۴/۷
۱۲:۱۳:۵۵
14 4 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 01420040708 140134990006095281-1401/4/4-اجرای احکام-بهمن پرتوی قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۱/۴/۷
۱۲:۴:۵۹
15 25 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 01200250709 1869 / 1124 / بانک مسکن شعبه مرکزی / ریحانه و غلامرضا حسین پور رهنی یا اجاره 6000000000 13180000 ۱۴۰۱/۴/۷
۱۲:۲:۱۴
16 97 مسکن 1 مسکن 128 01240970175 1951/603 مورخه 1401/04/03 مسکن طالقانی -آقای حمید محمدی قنات و احمد محمدی قنات رهنی یا اجاره 17500000000 19730000 ۱۴۰۱/۴/۷
۱۱:۳۷:۵۰
17 149 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 01141490589 01/17159/ص-مسکن شهرسازی-داود امیدوار سیاهمرگی ********** 2594328677 سایر 0 1000000 ۱۴۰۱/۴/۷
۱۱:۳۲:۵۶
18 149 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 01671490588 1124/1826- مسکن مرکزی - -داود امیدوار سیاهمزگی ********** 2594328677 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۱/۴/۷
۱۱:۳۱:۱۷
19 149 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 01141490587 1124/1826- مسکن مرکزی - داود امیدوار سیاهمزگی ********** - رهنی یا اجاره 257724774 11903174 ۱۴۰۱/۴/۷
۱۱:۳۰:۳۵
20 220 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 01192200666 1865 / 1124 / بانک مسکن شعبه مرکزی / جواد برزگر ، مجید غلام نیا رهنی یا اجاره 14000000000 17980000 ۱۴۰۱/۴/۷
۱۱:۲۳:۲
12345678910...