در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1396/5/4 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 273 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 992730554 1399034004147554-99/9/5-اجرای احکام-محبوبه حاجتی قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۹/۵
۱۱:۵۹:۳۹
2 271 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 992710512 1399034003200198-99/6/18-اجرای احکام-افضل زیرک قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۹/۵
۱۱:۵۶:۵۳
3 269 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 992690551 1399034004147326-99/9/5-اجرای احکام-عطااله پوروهاب قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۹/۵
۱۱:۳۸:۵۰
4 267 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 992670511 1399034004132108-99/9/4-اجرای احکام-الهام رجب نژاد قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۹/۵
۱۱:۲۲:۲۲
5 266 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 992660504 1399034004102971-99/9/2-اجرای احکام-حلیمه برازنده قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۹/۵
۱۰:۲۸:۱۶
6 4 دفتر اسناد رسمی 28 رشت 990040543 99/825385 اداره اوقاف و امور خیریه رشت حجت فره وشی رهنی یا اجاره 1800000 800000 ۱۳۹۹/۹/۵
۸:۴۷:۴۷
7 273 مسکن 2 مسکن 61 992730553 1845/2099--99/9/4مسکن گلسار(سپیده زبده فلاحتی) ********** 992730552 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۹/۴
۱۳:۵۸:۳۷
8 273 مسکن 2 مسکن 61 992730552 1845/2099-99/9/4مسکن گلسار(سپیده زبده فلاحتی) رهنی یا اجاره 1826317000 7832634 ۱۳۹۹/۹/۴
۱۳:۵۷:۲۳
9 191 مسکن 4 مسکن 155 991910562 2128 / 1816 / بانک مسکن شعبه بلوار امام / اسلام رضایی رهنی یا اجاره 8000000000 14580000 ۱۳۹۹/۹/۴
۱۲:۴۵:۶
10 279 مسکن 3 مسکن 145 992790544 2215/1513 مورخ 99/9/4 مسکن شعبه مطهری صغری پیر لچه ********** 992790543 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۹/۴
۱۲:۲۸:۱۸
11 279 مسکن 3 مسکن 145 992790543 2215/1513 مورخ 99/9/4 مسکن شعبه مطهری صغری پیر لچه رهنی یا اجاره 2227942396 8635885 ۱۳۹۹/۹/۴
۱۲:۲۷:۱۱
12 3 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 990030555 5961 / 1124 / بانک مسکن شعبه مرکزی / میلاد معتمدی فر . ********** 990030554 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۹/۴
۱۲:۷:۴
13 3 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 990030554 5961 / 1124 / بانک مسکن شعبه مرکزی / میلاد معتمدی فر رهنی یا اجاره 940000000 5940000 ۱۳۹۹/۹/۴
۱۲:۶:۸
14 42 دفتر اسناد رسمی 145 رشت 990420483 ن/177/288967 مورخ 99/8/26 ستاد فرمان امام سید رضا حسینی ********** 177/288967/ن قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۹/۴
۱۱:۲۸:۵۴
15 267 مسکن 4 مسکن 155 992670510 1190 / 4556 / بانک مسکن شعبه دانشگاه / ارسلان مرادی پور . ********** 992670509 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۹/۴
۱۱:۱۷:۴
16 267 مسکن 4 مسکن 155 992670509 1190 / 4556 / بانک مسکن شعبه دانشگاه / ارسلان مرادی پور رهنی یا اجاره 2500000000 9180000 ۱۳۹۹/۹/۴
۱۱:۱۴:۲۰
17 97 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 990970001 ارجاع شروع بکار سایر 0 2630000000 ۱۳۹۹/۹/۴
۱۰:۴۷:۳۸
18 265 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 992650497 1399034004131179-99/9/4-اجرای احکام-فرهاد وفادار قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۹/۴
۱۰:۱۲:۲۳
19 115 مسکن 2 مسکن 61 991150527 1845/2084--99/9/3مسکن گلسار(شهاب قاسمی مهویزانی) ********** 991150526 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۹/۴
۹:۳۵:۲۳
20 199 مسکن 3 مسکن 145 991990539 2215/1510 مورخ 99/9/4 مسکن شعبه مطهری ساره بنایی ********** 991990538 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۳۹۹/۹/۴
۹:۳۴:۳۴
12345678910...