در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1396/5/4 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 144 مسکن 3 مسکن 145 01221440766 2176/1078 مورخ 1401/9/9 مسکن شعبه شهدا شهرام پورحسن ********** 01231440765 رهنی یا اجاره 5060000000 27072000 ۱۴۰۱/۹/۱۰
۱۲:۲۷:۲
2 144 مسکن 3 مسکن 145 01231440765 2176/1078 مورخ 1401/9/9 مسکن شعبه شهدا شهرام پورحسن قطعي مشمول كميسيون 0 20000000 ۱۴۰۱/۹/۱۰
۱۲:۲۵:۵۷
3 254 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 01362540713 01/45425-1401/9/2-راه و شهرسازی-مصطفی فروزنده رهنی یا اجاره 0 800000 ۱۴۰۱/۹/۱۰
۱۲:۱۷:۵۷
4 254 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 01582540712 1124/4936-1401/9/7-مسکن مرکزی-مصطفی فروزنده قطعي مشمول كميسيون 0 20000000 ۱۴۰۱/۹/۱۰
۱۲:۱۷:۲۴
5 254 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 01672540711 1124/4936-1401/9/7-مسکن مرکزی-مصطفی فروزنده رهنی یا اجاره 309486349 3227432 ۱۴۰۱/۹/۱۰
۱۲:۱۶:۵۴
6 198 مسکن 1 مسکن 128 01181980800 -1951/1389تاریخ 1401/09/10مسکن طالقانی نادر عاشوری و سمیه نظری حقیقی ********** 01841980799 رهنی یا اجاره 6400000000 27930000 ۱۴۰۱/۹/۱۰
۱۲:۱۲:۵۸
7 198 مسکن 1 مسکن 128 01841980799 1951/1389تاریخ 1401/09/10مسکن طالقانی نادر عاشوری و سمیه نظری حقیقی قطعي مشمول كميسيون 0 20000000 ۱۴۰۱/۹/۱۰
۱۲:۱۱:۴۶
8 217 مسکن 1 مسکن 108 01932170746 4556/997-1401/09/01-مسکن دانشگاه-رویا خاکپور ********** 01632170745 رهنی یا اجاره 5061000000 27072700 ۱۴۰۱/۹/۱۰
۱۱:۵۲:۳۲
9 217 مسکن 1 مسکن 108 01632170745 4556/997-1401/09/01-مسکن دانشگاه-رویا خاکپور قطعي مشمول كميسيون 0 20000000 ۱۴۰۱/۹/۱۰
۱۱:۵۲:۲
10 168 اسناد مازاد (خوداظهاری) دفتر ... 01961680793 1124/4905 ********** 15596 مورخ 1393/12/24 به نفع بانک مسکن شعبه رهنی یا اجاره 2775399254 25405399 ۱۴۰۱/۹/۱۰
۱۱:۲۵:۵
11 265 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 01242650697 01/45993-1401/9/6-راه و شهرسازی-احمد رضا زاده رهنی یا اجاره 0 800000 ۱۴۰۱/۹/۱۰
۱۱:۲۵:۲
12 265 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 01732650696 1124/5001-1401/9/9-مسکن مرکزی-احمدرضازاده ********** 01352650695 رهنی یا اجاره 273937541 3049688 ۱۴۰۱/۹/۱۰
۱۱:۲۴:۳۲
13 265 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 01352650695 1124/5001-1401/9/9-مسکن مرکزی-احمدرضازاده قطعي مشمول كميسيون 0 20000000 ۱۴۰۱/۹/۱۰
۱۱:۲۳:۴۷
14 168 اسناد مازاد (خوداظهاری) دفتر ... 01321680792 1124/4968 ********** 21619 مورخ 1396/12/08 به نفع بانک مسکن شبه مرکزی رشت رهنی یا اجاره 2160112437 24790112 ۱۴۰۱/۹/۱۰
۱۱:۸:۵۶
15 237 اسناد مازاد (خوداظهاری) دفتر ... 01742370781 013/4458/302 ********** 36102 رهنی یا اجاره 5500000000 12680000 ۱۴۰۱/۹/۱۰
۱۰:۱۶:۱۱
16 144 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 01791440764 1401/307168-1401/09/09-پست بانک-علی قربان زاده رهنی یا اجاره 1 800000 ۱۴۰۱/۹/۱۰
۱۰:۳:۲۰
17 155 دفتر اسناد رسمی 218 رشت 01741550772 1/2677094 - کمیته امداد - وحید رحیمی رهنی یا اجاره 100000000 1880000 ۱۴۰۱/۹/۱۰
۹:۳۷:۲۶
18 128 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 01941280792 1401/3732/01/1123640-1401/9/10-ملی 22 بهمن-تقی قنبری رهنی یا اجاره 7000000000 13880000 ۱۴۰۱/۹/۱۰
۹:۳۷:۶
19 159 مسکن 1 مسکن 108 01601590755 2627/973-1401/9/9-مسکن شهید بهشتی-ارمین حسینی رهنی یا اجاره 7221456000 14035019 ۱۴۰۱/۹/۱۰
۹:۲۴:۴۹
20 23 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 01250230838 328 بانک ملی آقای بیژن صادقی دستک رهنی یا اجاره 3000000000 10180000 ۱۴۰۱/۹/۱۰
۹:۱۵:۱
12345678910...